نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

دکتر عفت صادقیان

تحصیلات:دکترای تخصصی پرستاری                                                  

رتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 38380150-081

آدرس : همدان - بلوار شهید فهمیده - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامائی

ایمیل : sadeghian_e@umsha.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی

دکتر فاطمه چراغی

تحصیلات:دکترای تخصصی پرستاری                                                          

رتبه علمی:دانشیار

ایمیل: f-cheraghi@umsha.ac.ir

شماره تماس: 08138380150

آدرس : همدان - بلوار شهید فهمیده - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامائی

 

CV

لینک سامانه علم سنجی

نام: مسعود

نام خانوادگی: خداویسی

تحصیلات:دکترای تخصصی پرستاری                                                  

رتبه علمی:دانشیار

شماره تماس:08138380150

ایمیل: khodaveisi@umsha.ac.ir

آدرس : همدان - بلوار شهید فهمیده - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامائی

 CV

لینک سامانه علم سنجی

نام: سیدرضا

نام خانوادگی: برزو

تحصیلات:دکترای تخصصی پرستاری                                                         

رتبه علمی:دانشیار

شماره تماس:08138380150

آدرس :همدان - بلوار شهید فهمیده - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامائی

CV

لینک سامانه علم سنجی