نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

گروههای پژوهشی :

1 مراقبت از بیماریهای مزمن در بزرگسالان

2- مراقبت از بیماریهای مزمن در سالامندان

3 مراقبت از بیماریهای مزمن در نوزادان و کودکان

4 مراقبت از بیماریهای مزمن جامعه

5 مراقبت از بیماریهای مزمن در توانبخشی

6- مدیریت مراقبت از بیماریهای مزمن و طراحی سیستمهای مراقبتی جامع