نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم


 معرفی مرکز :

مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء مراقبت از بیماریهای مزمن بویژه در منزل با انجام پژوهشهای علمی ، بنیادی ، کاربردی و تخصصی بمنظورارتقاء سطح سلامت جامعه و فراهم نمودن زمینه خلاقیت ،نوآوری و تولید دانش مراقبت از بیماریهای مزمن است .

امید است این مرکز با ارائه خدمات خود بتواند جنبشی برای ارتقای سطح کیفیت آموزش ، پژوهش و مراقبت ایجاد نموده و درنهایت با انجام رسالت خود و حرکت در جهت چشم انداز تعیین شده بتواند به نیازهای جامعه پاسخ داده و منشاء اثری برای ارائه خدمات ارزنده به حرفه و علم مراقبت از بیماریهای مزمن و جامعه باشد .

تاریخچه مرکز :

با توجه به افزایش بیماران مزمن و به منظور توسعه و ارائه مراقبتهای موثر به آنان و گسترش پژوهش و توسعه سیستم بهداشتی ، درمانی مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمــن در منزل از ابتدای سال 1390 برای راه اندازی و اخذ موافقت اقدامات لازم بعمل آمد و در مــورخ 1390/9/28 موفق به اخذ موافقت اصولی و در مورخ 1398/02/29 موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گردید. از تاریخ 1391/03/30 دکتر علی بیگمرادی بعنـوان ریاست مــرکز انتخاب گردید.

مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل با انجام پژوهشهای علمی ، بنیادی ، کاربردی و تخصصی بمنظورارتقاء سطح سلامت جامعه و فراهم نمودن زمینه خلاقیت ،نوآوری و تولید دانش مراقبت از بیماریهای مزمن است .


امید است این مرکز با ارائه خدمات خود بتواند جنبشی برای ارتقای سطح کیفیت آموزش ، پژوهش و مراقبت ایجاد نموده و درنهایت با انجام رسالت خود و حرکت در جهت چشم انداز تعیین شده بتواند به نیازهای جامعه پاسخ داده و منشاء اثری برای ارائه خدمات ارزنده به حرفه و علم مراقبت از بیماریهای مزمن و جامعه باشد .