صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

                                                       طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن درمنزل


ردیف

عنوان طرح

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

نام مجری

1

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به نارسائی قلبی بستری در بیمارستان اکباتان همدان

1393

در حال اجرا

صفورا یدالهی

2

بررسی مقایسه سبک زندگی زنان مبتلا و غیر مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکزMRIهمدان

1393

در حال اجرا

سیده زهرامعصومی

3

تعیین رابطه سرسختی روانشناختی و سازگاری با کیفیت زندگی بیماران قلبی مراجعه کننده به مرکز فوق تخصصی قلب همدان

1393

در حال اجرا

نرگس خیرالهی

4

بررسی میزان شیوع دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان

1393

در حال اجرا

ناهید محمدی

5

بررسی رابطه بین کیفیت خواب و شدت تشنج کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه سرپائی امام خمینی

1392

درحال اجرا

مریم دهقانی