نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم


نام و نام خانوادگی  : فرزانه کاظمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

ایمیل: Rccd@umsha.ac.ir

تلفن مرکز: 08138380150 داخلی 125

نمابر:08138380130

آدرس مرکز: چهارراه پژوهش بلوار شهید فهمیده مجتمع دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشکده پرستاری مامائی مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن