صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

نام: مسعود

نام خانوادگی: خداویسی

تحصیلات:دکترای تخصصی پرستاری                                                  

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس:08138380150

آدرس :
دانشکده پرستاری مامائی

عضو تمام وقت مرکز

نام: فاطمه

نام خانوادگی: چراغی

تحصیلات:دکترای تخصصی پرستاری                                                          

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس:08138380150

آدرس :دانشکده پرستاری مامائی

عضو نیمه وقت وابسته مرکز

نام: نرگس

نام خانوادگی: خیرالهی

تحصیلات:کارشناسی ارشد                                                                   

رتبه علمی:مربی                                                    

شماره تماس:08138380150

آدرس :دانشکده پرستاری مامائی

عضو نیمه وقت وابسته مرکز

نام: غلامحسین

نام خانوادگی: فلاحی نیا

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری داخلی                                                 

رتبه علمی:مربی

شماره تماس:08138380150

آدرس :دانشکده پرستاری مامائی

عضو نیمه وقت موسس

نام: سیدرضا

نام خانوادگی: برزو

تحصیلات:دکترای تخصصی پرستاری                                                     

رتبه علمی:مربی

شماره تماس:08138380150

آدرس :دانشکده پرستاری مامائی

عضو نیمه وقت موسس

نام: ایرج

نام خانوادگی: صالحی

تحصیلات:دکترای تخصصی فیزیولوژی                                                    

رتبه علمی:دانشیار

شماره تماس:08138380150

آدرس :
دانشکده پیراپزشکی

عضو نیمه وقت وابسته مرکز

نام: ناهید

نام خانوادگی: محمدی

تحصیلات:کارشناسی ارشد پرستاری                                                          

رتبه علمی:مربی  

شماره تماس:08138380150

آدرس :
دانشکده پرستاری مامائی

عضو تمام وقت موسس

نام: پریسا

نام خانوادگی: پارسا

تحصیلات:دکتری تخصصی بهداشت جامعه                                                  

رتبه علمی:استادیار 

شماره تماس:08138380150

آدرس :
دانشکده پرستاری مامائی