نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

ریاست مرکز:

 

دکتر عفت صادقیان

تحصیلات:دکترای تخصصی پرستاری                                                  

رتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 38380150-081

آدرس : همدان - بلوار شهید فهمیده - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامائی

ایمیل : sadeghian_e@umsha.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی