نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

ماده5- وظایف شورایعالی مرکز به شرح زیر می باشد  :

1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2- تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تصویب  گزارش سالانه فعالیتهای مرکز 2

4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز تحقیقات

6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستهای و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواهد بود .