صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

 

 اساسنامه :

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در اموربهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود .برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت .

ماده2- اهداف :

1-توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم مراقبت بیماریهای مزمن در منزل

2-انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی درجهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3-جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد ،مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

4-تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه مراقبت از بیماریهای مزمن در منزل

5-ترغیب ، تشویق و بکارگیری محققین

6-کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7-همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده3- ارکان مرکز عبارتند از :

الف = شورایعالی

ب= رئیس مرکز

ماده4 - اعضاءشورایعالی مرکز عبارتند از :

1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان

2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

3- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان

4- رئیس مرکز

5- سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه

ماده5- وظایف شورایعالی مرکز به شرح زیر می باشد  :

1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2- تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تصویب  گزارش سالانه فعالیتهای مرکز 2

4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز تحقیقات

6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستهای و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواهد بود .

. ماده6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می گرددوانتخاب مجدد او بلا مانع است .

ماده7- وظایف رئیس مرکز  :

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده8- اعضاء مرکز  : مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :

الف : اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند .

ب: اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند .

ماده9- منابع مالی مرکز  :

الف : در آمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب: کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج: اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه مورخ 28/9/90 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی این اساسنامه در 9ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (دولتی غیر دولتی )و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاهها ، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید این اساسنامه بلا اثر خواهد شد