صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

 

نام و نام خانوادگی  : فرزانه کاظمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

ایمیل: frkazemi2012@yahoo.com 

تلفن مرکز: 08138380150 داخلی 125

آدرس مرکز: چهارراه پژوهش بلوار شهید فهمیده مجتمع دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشکده پرستاری مامائی مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن